Bảo hành

Trung tâm bảo hành tại Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà LOD, số 38 Nguyễn Phong Sắc (kéo dài), quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84 4 3 795 0109
Fax: +84 4 3795 0097
Trung tâm bảo hành tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Quinimex, số 28 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
Điện thoại: +84 8 3 930 8980
Fax: +84 8 3 930 8982